Polityka prywatności (wersja z 18.01.2018 r.)


Poniższe informacje zawierają szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych oraz praw użytkownika wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych.
 

1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych i inspektor ochrony danych w firmie


Zgodnie z art. 4, ust. 7 Ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie ochrony danych (RODO) odpowiedzialność ponosi:
 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: 0800-6466582
E-mail: info(at)konicaminolta.de

(Patrz nasza stopka poniżej)
 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym firmowym inspektorem ds. ochrony danych osobowych:
 

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

2. Prawa użytkownika


W odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych przysługują użytkownikowi następujące prawa:
 

 • dostęp do informacji na temat kategorii przetwarzanych danych, celów przetwarzania, odbiorców lub kategorii odbiorców danych oraz planowanego okresu przechowywania (art. 15 RODO)
 • korekta niedokładnych lub niekompletnych danych i/lub ich poprawek (art. 16 RODO)
 • usunięcie danych zgodnie z art. 17 RODO, zwłaszcza jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do zamierzonego celu lub są przetwarzane w sposób nielegalny, w przypadku wycofania zgody lub złożenia przez użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania
 • ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO w pewnych okolicznościach, na przykład w zakresie, w jakim usunięcie nie jest już możliwe lub obowiązek usunięcia jest przedmiotem sporu
 • nakazanie nam przekazania użytkownikowi lub osobie trzeciej dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO w sprawie przenoszenia danych
 • z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika, prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych ze względu na uzasadniony interes (art. 21 ust. 1 RODO)
 • wycofanie w dowolnym momencie zgody użytkownika, aby stała się ona skuteczna w przyszłości (art. 7 ust. 3 RODO); oczywiście dotyczy to również cofnięcia zgód udzielonych nam przez użytkownika przed wejściem w życie RODO
 • złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO
 

3. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej


Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli się nie zarejestruje lub w inny sposób nie dostarczy nam informacji, będziemy gromadzić tylko dane osobowe wysyłane przez przeglądarkę użytkownika na nasz serwer. Dane te są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie naszej strony internetowej. Są one również wymagane w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. (Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).
 

 • Adres IP
 • Data i godzina żądania
 • Kraj pochodzenia żądania
 • Żądana zawartość (określona strona internetowa)
 • Stan dostępu / kod stanu http
 • Strona internetowa, z której następuje uruchomienie żądania
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • Ilość danych wysyłana w każdym przypadku
 • Różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)

Niektóre z usług oferowanych na naszej stronie internetowej mogą być wykonane tylko wtedy, gdy będziemy w stanie się z użytkownikiem skontaktować. Oznacza to, że korzystanie z tych usług jest uzależnione od dostarczenia nam konkretnych danych osobowych (kontaktowych). Dane te gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia określonych usług. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, wprowadzone przez niego dane (adres e-mail i inne dane, które przekaże nam dobrowolnie, takie jak imię i nazwisko / numer telefonu) są przez nas przechowywane, abyśmy mogli przetworzyć prośbę użytkownika i odpowiedzieć na wszelkie jego pytania. Usuwamy przechowywane przez nas dane dotyczące użytkownika, gdy nie są one już potrzebne. Ograniczamy przetwarzanie danych w przypadku ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych. Przetwarzamy dane użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

 

4. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych


Jeżeli zwrócimy się o zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, czynimy to zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest wymagane w celu realizacji środków umownych lub środków poprzedzających zawarcie umowy na podstawie wniosku użytkownika, przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, przetwarzanie jest zgodne z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, a jednocześnie interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotów danych, które wymagają ochrony danych osobowych, nie mają pierwszeństwa przed naszym uzasadnionym interesem, podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 

O ile nie określono inaczej, usuwamy dane osobowe zgodnie z art. 17 i 18 RODO lub ograniczamy ich przetwarzanie. Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak długo są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Dane, które nie są już potrzebne do zamierzonego celu, są regularnie usuwane, chyba że konieczne jest ich tymczasowe dalsze przetwarzanie, które może wynikać z innych prawnie dopuszczalnych celów. Zgodnie z prawnymi obowiązkami dotyczącymi dokumentacji i jej przechowywania w Niemczech niezbędne dokumenty są przechowywane przez sześć lat zgodnie z art. 257 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i dziesięć lat zgodnie z art. 147 ust. 1 niemieckiego kodeksu podatkowego (AO).
 

W celu uniknięcia opóźnień w płatnościach, w indywidualnych przypadkach przed zawarciem umowy i w ramach zmian w umowie możemy przeprowadzić sprawdzenie wiarygodności kredytowej, jeśli mamy świadczyć usługi, za które wystawiamy faktury dopiero w późniejszym terminie. Przeprowadzając wspomniane sprawdzenia wiarygodności kredytowej, chronimy się przed niewywiązywaniem się z płatności. Na podstawie oceny punktowej (profilowania) oceniamy, w jakim stopniu klienci będą wywiązywać się ze swoich umownych zobowiązań płatniczych; oceny punktowe pomagają nam w podejmowaniu decyzji. Ocena punktowa opiera się na uznanej metodzie matematyczno-statystycznej. Wyniki danych wiarygodności kredytowej przechowujemy przez 365 dni.
 

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym użytkownika, które są tworzone podczas korzystania z przeglądarki internetowej w trakcie odwiedzenia strony internetowej i są wykorzystywane przez nią do wysyłania określonych informacji. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i pozwalają nam rozpoznać ponownie przeglądarkę przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Należy kliknąć to łącze, aby uzyskać informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz czasu ich przechowywania. Użytkownik może ustawić preferencje dotyczące plików cookie w przeglądarce, z której korzysta. Może także odmówić ich użycia lub ograniczyć swoją odmowę do plików cookie innych stron, tzw. plików cookie podmiotów zewnętrznych. Jednakże preferencje użytkownika dotyczące plików cookie mogą spowodować, że nie będzie mógł on korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej.

 

5. Odbiorcy danych osobowych użytkownika


Ogólnie rzecz biorąc, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych użytkownika. Przekazujemy dane osobom trzecim w zakresie wykraczającym poza zakres niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji żądanej przez użytkownika usługi. Współpracujemy z partnerami w celu świadczenia naszych usług. Ci partnerzy wykonują na rzecz użytkownika usługi na własną odpowiedzialność / w związku z umową użytkownika zawartą z nami. Użytkownik może zamówić te usługi i wyrazić zgodę na włączenie partnera do współpracy lub włączenie to opiera się na zgodzie prawnej. Współpracujemy również z podmiotami przetwarzającymi dane zgodnie z art. 28 RODO w obszarach marketingu, sprzedaży, IT, logistyki i kadr. Te podmioty przetwarzające dane są przez nas starannie dobierane. Nadal ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych użytkownika w przypadku ich przetwarzania przez podmiot przetwarzający. W innych przypadkach wysyłamy dane do organów państwowych na ich żądanie. Ma to jednak miejsce tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek prawny, np. nakaz sądowy.

 

6. Gdzie przetwarzane są dane użytkownika?


Zawsze przetwarzamy dane użytkownika w Niemczech i krajach europejskich (UE/EOG). Jeżeli dane użytkownika są wyjątkowo przetwarzane w bardzo ograniczonych szczególnych przypadkach w krajach spoza Unii Europejskiej (a więc w tzw. krajach trzecich), odbywa się to tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, jest to przewidziane prawem lub gdy jest to konieczne do wykonania przez nas naszych usług na rzecz użytkownika. Jeżeli w tych wyjątkowych przypadkach przetwarzamy dane w krajach trzecich, odbywa się to z zastrzeżeniem szczególnych środków (tj. na podstawie obowiązującej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności lub odpowiednich gwarancji, art. 44 i następne RODO).

 

7. Targetowanie i reklama


7.1. Analiza internetowa:
 

   a) Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics — usługi analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie lub plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera firmy Google znajdującego się w USA i tam przechowywane. Jednakże, w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, firma Google najpierw skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google znajdujący się w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, ustawiając odpowiednie preferencje w oprogramowaniu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może on nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można również uniemożliwić przesyłanie do firmy Google danych generowanych przez pliki cookie związane z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) i ich przetwarzanie przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym łączem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).
 

Ta strona wykorzystuje usługę Google Analytics z funkcją „AnonymizeIP()”. Adresy IP są skracane w celu dalszego przetwarzania, co wyklucza możliwość powiązania ich z konkretną osobą. Jeżeli w gromadzonych danych użytkownika znajdą się odniesienia do określonych osób, zostaną one bezpośrednio wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.
 

Korzystamy z usługi Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i regularnie ją ulepszać. Statystyki zapewniane przez tę usługę pozwalają nam udoskonalać nasz produkt i czynić go bardziej atrakcyjnym dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google poddała się ustaleniom porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Informacje na temat zewnętrznych dostawców usług: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
 

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz support.google.com/analytics/answer/6004245
 

Podstawą prawną korzystania z usługi Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

 

   b) Korzystanie z Google Adwords i remarketing

Korzystamy z usług Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne produkty na zewnętrznych stronach internetowych poprzez pomoce reklamowe (tzw. Google Adwords). Te nośniki reklamowe są dostarczane przez tzw. serwery reklamowe. Pliki cookie serwera reklamowego są wykorzystywane w tym procesie w celu umożliwienia oceny parametrów wydajności (np. emisji reklam, kliknięć lub konwersji). Pozwala nam to ustalić, w jakim stopniu poszczególne działania reklamowe są skuteczne. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy firmy Google, usługa Google Adwords przechowuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Ten plik cookie przechowuje wartości analizy (unikalny identyfikator cookie, ilość emisji reklam w każdym miejscu (częstotliwość), ostatnie wrażenie, informacje o rezygnacji (etykieta oznaczająca, że użytkownik nie chce już otrzymywać reklam). Pliki cookie ustawione przez usługę Google Adwords zwykle wygasają po 30 dniach. Nie mają one na celu identyfikacji użytkownika, ale pozwalają usłudze Google Adwords rozpoznać ponownie przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedza określone karty na stronie internetowej klienta usługi Adwords, firma Google i klient zidentyfikują, że został on tam przekierowany wskutek kliknięcia reklamy prowadzącej na stronę internetową klienta. Jako klientowi usługi Adwords, firma Google zapewnia nam ocenę statystyczną. Na podstawie tej oceny możemy zmierzyć skuteczność naszych działań reklamowych. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych, a w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkownika na podstawie tych informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) i f) RODO.
 

Strona internetowa korzysta również z remarketingu. Remarketing umożliwia wyświetlanie konkretnych reklam opartych na zainteresowaniach w sieci Google Display Network w oparciu o wcześniej odwiedzane strony internetowe. Pliki cookie są używane do gromadzenia danych remarketingowych. My i dostawcy zewnętrzni, w tym firma Google, używamy plików cookie pierwszej kategorii (np. pliki cookie usługi Google Analytics) w połączeniu z plikami cookie podmiotów zewnętrznych (np. pliki cookie Double Click) w celu orientacji, optymalizacji i wstawiania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej. Za pośrednictwem zapisanych plików cookie firma Google gromadzi i ocenia zachowanie użytkownika, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do różnych stron internetowych. W związku z tym reklama firmy Konica Minolta może być wyświetlana przez firmę Google lub innych dostawców, również na innych stronach internetowych. Firma Google nie łączy zgromadzonych tutaj danych osobowych z jakimikolwiek danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez firmę Google. W szczególności firma Google zwraca uwagę na stosowanie pseudonimizacji. Jeśli użytkownik nie chce, aby wyświetlane były reklamy dostosowane do jego zainteresowań, może wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce lub powiadomić o tym firmę Google w przyszłości za pośrednictwem poniższego łącza https://adssettings.google.com
 

Więcej informacji na temat prywatności w firmie Google można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy oraz services.google.com/sitestats/pl.html.
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) i f) RODO.


   c) Adobe Analytics (Omniture)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Adobe Analytics (Omniture) w celu regularnej analizy korzystania z naszej strony internetowej i jej ulepszania. Statystyki zapewniane przez tę usługę pozwalają nam udoskonalać nasz produkt i czynić go bardziej atrakcyjnym dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Adobe poddała się ustaleniom porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika w celu przeprowadzenia tej analizy. Zgromadzone w ten sposób informacje są przechowywane na serwerach, również w USA. W przypadku uniemożliwienia przechowywania plików cookie należy pamiętać, że korzystanie z tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub przycisk „Zrezygnuj”, znajdujący się na stronie www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.
 

Ta strona internetowa używa usługi Adobe Analytics (Omniture) z ustawieniami „Before geo lookup”: zastąpienie ostatniego oktetu IP odwiedzającego cyfrą „0” i „Obfuscate IP-Removed”: usunięcie ostatniego oktet adresu IP i zastąpienie go ogólnym adresem IP, którego nie można śledzić. W ten sposób wykluczone jest powiązanie z osobą fizyczną.
 

Informacje na temat zewnętrznych dostawców usług: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia; więcej informacji na temat polityki prywatności dostawcy zewnętrznego można znaleźć na stronie internetowej: www.adobe.com/pl/privacy/policy.html.
 

Podstawą prawną korzystania z usługi Adobe Analytics (Omniture) jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

 

   d) Facebook Pixel

Korzystamy z usług sieci społecznościowej firmy Facebook Inc. (Facebook) i umieszczamy funkcję Facebook pixel na naszej stronie na portalu Facebook. Jest to usługa marketingowa świadczona przez firmę Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Wiąże się ona z zapisaniem pliku cookie na komputerze użytkownika. Dzięki temu możemy pokazać niektórym odwiedzającym naszą stronę internetową, którzy korzystają również z portalu Facebook, spersonalizowaną i opartą na zainteresowaniach reklamę na portalu Facebook. Funkcja Facebook pixel umożliwia również śledzenie zachowań użytkowników po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook. Za pomocą funkcji Facebook pixel możemy śledzić, w jaki sposób wykorzystywane są nasze działania marketingowe na portalu Facebook i, w stosownych przypadkach, optymalizować je.

Informacje zebrane za pomocą tej funkcji mogą być również agregowane przez firmę Facebook Ireland Limited, a agregowane informacje mogą być wykorzystywane przez firmę Facebook Ireland Limited do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych podmiotów zewnętrznych. W ten sposób firma Facebook Ireland Limited może wydedukować konkretne zainteresowania, np. z zachowania użytkownika podczas przeglądania tej strony internetowej, a następnie wykorzystać te informacje do reklamowania produktów i usług podmiotów zewnętrznych. Firma Facebook Ireland Limited może również łączyć informacje zgromadzone za pomocą funkcji Facebook pixel z innymi informacjami zebranymi przez firmę Facebook Ireland Limited o użytkowniku za pośrednictwem innych stron internetowych i/lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej Facebook, tak aby można było zapisać profil użytkownika w firmie Facebook Ireland Limited. Profil ten może być wykorzystywany do celów reklamowych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w firmie Facebook Ireland Limited można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policy.php

Użytkownik może sprzeciwić się przeprowadzanej przez firmę Facebook analizie jego zachowania i pokazywaniu mu rekomendacji opartych na jego zainteresowaniach („rezygnacja”). Aby to uczynić, przejdź do łącza:

Podstawą prawną korzystania z funkcji Facebook pixel jest art. 6(1f) RODO; uzasadnionym interesem jest oparty na wymaganiach projekt i analiza statystyczna strony internetowej.
 

   e) Śledzenie konwersji LinkedIn

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię analizy i śledzenia konwersji platformy LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). W tym celu w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie, który umożliwia firmie LinkedIn rozpoznanie użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Firma LinkedIn wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych raportów dla nas na temat działań reklamowych, jak również informacji o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą stroną internetową. Ta technologia firmy LinkedIn pozwala na wyświetlanie bardziej adekwatnych reklam w zależności od zainteresowań użytkownika. Ponadto firma LinkedIn przesyła nam zagregowane, anonimowe raporty dotyczące aktywności reklamowej oraz informacje o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą stroną internetową.

Użytkownik może sprzeciwić się analizie jego zachowania przez firmę LinkedIn i pokazywaniu mu rekomendacji opartych na jego zainteresowaniach („rezygnacja”). Aby to uczynić, przejdź do łącza: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Podstawą prawną korzystania z funkcji śledzenia konwersji firmy LinkedIn jest art. 6(1f) RODO; uzasadnionym interesem jest oparty na wymaganiach projekt i analiza statystyczna strony internetowej.

 

7.2. Biuletyn informacyjny

Firma Konica Minolta oferuje klientom i zainteresowanym użytkownikom biuletyn informacyjny. Aby zapisać się do biuletynu informacyjnego, wystarczy wpisać swój adres e-mail,. Wypełnienie zaznaczonych pól jest dobrowolne, a dane wykorzystywane są do bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem. Rejestracja do biuletynu informacyjnego odbywa się za pomocą tzw. podwójnej zgody. Po zarejestrowaniu się, wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail na podany przez niego adres e-mail z prośbą o potwierdzenie, że chce otrzymywać informacje. Jeśli nie potwierdzi on swojej rejestracji, klikając na łącze zawarte w wiadomości e-mail, łącze, które wysłaliśmy, zostanie dezaktywowane, a dane użytkownika usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie biuletynu informacyjnego, użytkownik uzyska dostęp do następujących informacji:

 • Aktualności i informacje na temat portfolio produktów firmy Konica Minolta
 • Ekskluzywne zaproszenia na wydarzenia, targi i seminaria internetowe
 • Opinie innych użytkowników i historie sukcesu
 • Trendy rynkowe w postaci opracowań, badań rynkowych i białych ksiąg
 • Możliwość wzięcia udziału w badaniach satysfakcji klientów


W ramach procesu rejestracji przechowujemy wykorzystywane przez użytkownika adresy IP oraz daty rejestracji i potwierdzenia przez niego rejestracji. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody, ocenimy jego zachowanie w odniesieniu do naszych stron internetowych oraz wysyłanego przez nas biuletynu informacyjnego i umieścimy łącze do jego adresu e-mail / profilu użytkownika w naszej bazie danych. Przechowujemy również informacje na temat używanej przez użytkownika przeglądarki, preferencji dotyczących ustawień w używanym systemie operacyjnym oraz informacje na temat połączenia internetowego, z którego użytkownik korzystał w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Wysyłany przez nas biuletyn informacyjny zawiera potwierdzenie odbioru i przeczytania oraz informacje o łączach, które użytkownik kliknął w naszym biuletynie informacyjnym. Przechowujemy również informacje o obszarach, które użytkownik odwiedził na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach. Tworząc osobisty profil użytkownika staramy się skupić naszą reklamę na jego zainteresowaniach i zoptymalizować dla użytkownika produkty na naszej stronie internetowej.
 

Nasz biuletyn informacyjny zawiera informacje i nowości dotyczące firmy Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i innych spółek zależnych (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
 

W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego. Użytkownik może również wysłać wiadomość e-mail na adres  unsubscription(at)konicaminolta.eu lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w stopce naszej strony internetowej.
 

Przetwarzamy dane użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

 

Korzystanie z usługi Marketo

Korzystamy z usługi Marketo zarówno podczas rejestracji do biuletynu informacyjnego, jak i do wysyłania do użytkownika informacji. Marketo pomaga nam gromadzić dane na temat tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony internetowej i działań komunikacyjnych, aby odpowiednio zoptymalizować nasze usługi/produkty oraz prowadzić działania związane z marketingiem e-mailowym i sprzedażą. Przetwarzanie jest częściowo zautomatyzowane w celu oceny konkretnych aspektów osobistych (profilowanie). Narzędzie Marketo przechwytuje adres IP użytkownika i używa plików cookie (plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika — patrz wyżej) do śledzenia i analizy korzystania ze strony internetowej w celu dostosowania informacji do zainteresowań użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane na serwer Marketo (zlokalizowany w UE/EOG) i tam przechowywane. W naszym imieniu Marketo wykorzystuje te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez zarejestrowane osoby oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez ustawienie preferencji w przeglądarce internetowej. Jednakże, preferencje użytkownika dotyczące plików cookie mogą spowodować, że nie będzie on mógł korzystać ze wszystkich funkcji online oferowanych na naszej stronie internetowej. W wyjątkowych, nieprzewidzianych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Marketo poddała się ustaleniom porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Zawarliśmy również porozumienie z Marketo w sprawie RODO.
 

Informacje na temat zewnętrznych dostawców usług: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Marketo można znaleźć pod następującym adresem URL: documents.marketo.com/legal/privacy/
 

Podstawę prawną wykorzystania danych przez firmę Marketo stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO

 

8. Polityka prywatności dla kandydatów na stanowiska pracy

 

8.1. Zakres i cele przetwarzania danych

   a) Wewnętrzne przetwarzanie danych przy rozpatrywaniu podania użytkownika

W ramach procesu aplikacyjnego przetwarzamy określone dane w celu weryfikacji podania użytkownika i adekwatności jego kandydatury na wolne stanowisko. Dane użytkownika przechowujemy tylko w naszym własnym centrum przetwarzania danych w Niemczech. W celu oceny aplikacji użytkownika możemy skorzystać z usług wyspecjalizowanych usługodawców. Odpowiednie podania o pracę są przekazywane przez dział kadr do odpowiedniego działu lub oddziału w danym kraju w celu szczegółowego rozpatrzenia. Należy dostarczyć swoje curriculum vitae, referencje lub odpowiednie listy uwierzytelniające, abyśmy mogli w pełni ocenić podanie użytkownika. Podczas wprowadzania danych należy zwrócić uwagę na następujące pola obowiązkowe: Nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy, oczekiwania płacowe, okres wypowiedzenia na obecnym stanowisku. Ponadto należy dołączyć co najmniej jeden załącznik. Inne szczegóły, w tym zdjęcie, są opcjonalne.
 

Nasz portal pracy zapewnia również następujące opcje:

 • Podanie: tutaj można znaleźć przegląd podań użytkownika do firmy Konica Minolta. Szczegóły można zobaczyć, klikając na poszczególne podania. Jeśli prosiliśmy użytkownika o dostarczenie brakujących dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, można je przesłać tutaj. Użytkownik ma również możliwość wycofania swojego podania.
 • Daty: Jak tylko podamy datę za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik będzie mógł ją zobaczyć w obszarze „Daty” i dokonać jej potwierdzenia lub odrzucenia. Jeśli użytkownik nie będzie w stanie uczestniczyć w spotkaniu w proponowanym terminie, wyślemy mu nową datę.
 • Profil: użytkownik może w każdej chwili zaktualizować swoje dane osobowe w zakładce „Profil”. Zmiany są przekazywane do nas automatycznie.


Pięć miesięcy po zakończeniu procedury aplikacyjnej usuwamy dane aplikacyjne użytkownika zgodnie z art. 61b ust. 1 niemieckiej ustawy o sądach pracy (ArbGG) i art. 15 niemieckiej ustawy ogólnej o równym traktowaniu (AGG). Proces aplikacyjny kończy się, gdy dla danego wniosku zostanie ustawiony status końcowy (odrzucenie | przyjęcie | pula talentów). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, art. 26 nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG-neu).
 

Jeśli użytkownik nie ukończył 18. roku życia, do zawarcia z nim umowy wymagana jest zgoda jego prawnych opiekunów.

 

   B) Portal pracy grupowej

Dane aplikacyjne użytkownika przechowujemy w naszym portalu pracy. Firmy Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH i Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH mają dostęp do tego portalu.
 

Dzięki temu możemy dopasować profil kwalifikacji użytkownika do innych ofert pracy i zwrócić jego uwagę na inne odpowiednie stanowiska. Dostęp może być szczególnie przydatny, jeśli użytkownik aplikował na stanowisko, które jest również wolne w takiej samej lub podobnej formie w jednej z wyżej wymienionych firm lub jeśli użytkownik mieszka w regionie przygranicznym. Jeżeli kandydat zgłosił się na stanowisko międzynarodowe, odpowiednie kraje mogą być zaangażowane w proces selekcji. Jeśli jednak użytkownik sobie tego nie życzy, może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu dostępowi. Prosimy o zgłoszenie się do punktu kontaktowego określonego w ogłoszeniu o rekrutacji w celu skorzystania z prawa sprzeciwu. Sprzeciw, niezależnie od czasu jego złożenia, nie ma wpływu na proces wyboru dla bieżącego podania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. f) RODO — lub w przypadku wyraźnego aplikowania na stanowisko międzynarodowe — lit. b) RODO, art. 26 nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG-neu). Prawa użytkownika są chronione przez wewnętrzne postanowienia umowne, które zapewniają wysoki standard prywatności danych.

 

   c) Przechowywanie podań w naszej puli talentów

Jeśli nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć podania użytkownika na konkretne stanowisko, w niektórych przypadkach chcielibyśmy jednak je przechowywać w naszej puli talentów. Wyślemy użytkownikowi osobne zaproszenie do tej puli talentów, które można zaakceptować lub odrzucić za pośrednictwem naszego systemu. W ten sposób możemy się skontaktować z użytkownikiem, jeśli pojawi się dla niego odpowiedni wakat. Będziemy przechowywać podanie użytkownika tylko wtedy, gdy wyraził on na to wyraźną zgodę.
 

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę będziemy przechowywać jego dane aplikacyjne przez okres maksymalnie dwunastu miesięcy, po czym zostaną one automatycznie usunięte. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych, nie będziemy już mogli uwzględnić użytkownika przy przyszłych rekrutacjach, które mogą być dla niego odpowiednie. Podstawę prawną wykorzystania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO

 

8.2. Podania od praktykantów, studentów i uczniów poszukujących pracy

Chętnie zaakceptujemy podanie użytkownika jako praktykanta, studenta lub ucznia poszukującego pracy. Te podania również traktujemy zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.
 

9. Obecność w mediach społecznościowych w Internecie

W ramach sieci społecznościowych, jako operator strony internetowej, korzystamy z usług platform internetowych, aby informować użytkowników aktywnych na tych platformach o ofertach informacyjnych i usługach świadczonych przez firmę Konica Minolta w celu bezpośredniej komunikacji poprzez platformy, jeśli użytkownicy są tym zainteresowani. Kanały mediów społecznościowych uzupełniają tym samym naszą własną obecność w Internecie i zapewniają zainteresowanym, którzy lubią tego typu informacje, alternatywny kanał komunikacji.

Obecnie posiadamy własne profile internetowe w następujących sieciach:
W przypadku wywołania w sieci odpowiedniego profilu mediów społecznościowych firmy Konica Minolta, zastosowanie mają warunki handlowe i zasady przetwarzania danych obowiązujące u danego operatora.

Nie mamy żadnego wpływu na gromadzenie danych i dalsze korzystanie z nich przez portale społecznościowe. Wiemy tylko, że dane użytkownika będą wykorzystywane do celów badania rynku i reklamy, a profile użytkowania będą tworzone na podstawie zachowań użytkownika i wynikających z nich zainteresowań. Ponadto można włączyć dalszą reklamę opartą na domniemanych zainteresowaniach. Jest to zazwyczaj osiągane poprzez zapisywanie plików cookie na komputerze użytkownika. 

W związku z tym chcielibyśmy wyraźnie poinformować, że dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP) będą zapisywane przez operatorów sieci zgodnie z ich politykami w zakresie wykorzystania danych i wykorzystywane do celów biznesowych. Pragniemy również zwrócić uwagę, że w ramach tych działań dane użytkownika mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Dostawcy amerykańscy, którzy są certyfikowani w ramach porozumienia Tarcza Prywatności, zobowiązują się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych.

Dane użytkowników platform społecznościowych firmy Konica Minolta przetwarzamy tylko w takim zakresie, w jakim użytkownicy ci kontaktują się i komunikują się z nami za pomocą komentarzy lub bezpośrednich wiadomości. Użytkownik może dochodzić praw podmiotów danych wobec nas (patrz również punkt II praw użytkownika) oraz wobec operatora sieci społecznościowej.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na naszym uzasadnionym interesie, którym jest skuteczne informowanie i komunikowanie się z użytkownikami zgodnie z zasadami art. 6(1f) RODO. Jeśli użytkownik zostanie poproszony o zgodę na przetwarzanie danych przez odpowiednich dostawców (czyli o wyrażenie zgody, np. poprzez zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie za pomocą przycisku), podstawą prawną jest przetwarzanie danych zgodnie z art. 6(1a) RODO.
 

YouTube

Na naszych stronach internetowych znajdują się filmy z serwisu YouTube. Są one przechowywane na stronie www.Youtube.com, ale mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Po umieszczeniu filmów na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy zaawansowany tryb ochrony danych osobowych. Oznacza to, że jeśli użytkownik nie odtwarza filmów wideo, żadne dane na jego temat nie są przesyłane do serwisu YouTube. Jednak w przypadku odtwarzania filmów wideo dane są wysyłane do serwisu YouTube. Początkowo, serwis YouTube otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wszedł na odpowiednią kartę na naszej stronie internetowej. Inne dane, o których nie posiadamy żadnej wiedzy, mogą być również przekazywane do serwisu YouTube. W tym przypadku również nie mamy wpływu na przekazywanie danych. Jeśli użytkownik zaloguje się w serwisie YouTube, przesłane dane zostaną bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce, aby tak się stało, musi wylogować się z serwisu YouTube przed odtworzeniem filmów na naszych stronach internetowych. Serwis YouTube przechowuje dane użytkownika jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych i badań rynkowych i/lub w celu dostosowania swojej strony internetowej do potrzeb użytkownika. Ocena tego rodzaju może być w szczególności wykorzystywana do reklamy ukierunkowanej (nawet w przypadku użytkowników, którzy się nie zalogowali). Serwis YouTube oferuje użytkownikowi prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, które musi on złożyć bezpośrednio w serwisie YouTube.
 

Oświadczenie o ochronie prywatności serwisu YouTube zawiera więcej informacji na temat celu i zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych, a także dodatkowe informacje na temat praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Firma Google przetwarza również dane osobowe użytkownika w USA i poddała się ustaleniom porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Podstawę prawną wykorzystania danych przez serwis YouTube stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO

 

10. Opcje rezygnacji w sieciach społecznościowych

Jeśli użytkownik jest członkiem sieci społecznościowej i nie życzy sobie, aby platforma gromadziła dotyczące go dane za pośrednictwem naszej strony internetowej w sieci społecznościowej i łączyła je z danymi zapisanymi w danej sieci, musi on wylogować się z danej sieci przed odwiedzeniem naszej strony internetowej, usunąć wszystkie pliki cookie zapisane w urządzeniu, a następnie zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę. Po ponownym zalogowaniu się użytkownik zostanie rozpoznany przez sieć jako konkretny użytkownik.

Szczegółowy opis odpowiednich działań związanych z przetwarzaniem danych i opcji rezygnacji znajduje się w informacjach zamieszczonych poniżej w łączach usługodawców.

W przypadku chęci uzyskania informacji lub dochodzenia praw użytkownika, zwracamy również uwagę, że najbardziej efektywnym sposobem w tym przypadku jest współpraca z samymi dostawcami. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki oraz przekazywać informacje. Jeśli użytkownik nadal potrzebuje pomocy, zapraszamy do kontaktu z nami.Ponadto europejscy operatorzy zajmujący się marketingiem oferują nowy sposób rezygnacji dostępny pod następującym łączem: http://www.youronlinechoices.com/. Jest to inicjatywa mająca na celu wyjaśnienie tematu reklamy internetowej. W obszarze „Your Online Choices” (pol. Twoje wybory w Internecie) http://www.youronlinechoices.com/ użytkownik znajdzie przegląd dostawców, których reklamę online może wyłączyć lub włączyć. Dostawcy ci to między innymi firmy Facebook i Google.
 

11. Firma Konica Minolta określiła następującą politykę jako globalny punkt odniesienia dla własnego postępowania:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html